Algemene voorwaarden van:

Keustermans Construct bvba

onder btw nr.: BE0695.860.776

Bij aanvaarding van dit voorstel door de opdrachtgever, verbindt de aannemer er zich toe de vermelde werken uit te voeren volgens de regels van de kunst en zullen de werken gewaarborgd zijn volgens de wettelijke 10 jaar na de uitvoering van de werken. Dit heeft alleen toepassing op de werken zelf en niet op de gebruikte/ geplaatste materialen. Hiervoor gelden de garantieperiodes van de producent zelf. Oude materialen van de afbraak, materialen vrijgekomen door de uitgevoerde werken en de oude verwijderde toestellen bij de klant worden niet kosteloos meegenomen door Keustermans Construct. Indien de klant wenst dat deze worden verwijderd dient er een afgesproken prijs te worden afgetekend op de opleveringsbon. Deze prijs is dan zonder discussie te vermeerderen op de slotfactuur.

Prijs en prijsherziening

De beschreven opdracht zal worden uitgevoerd tegen de prijs vermeld op de offerte. Het BTW tarief bedraagt standaard 6%. Dit is echter alleen van toepassing als de opdracht voldoet met de voorwaarden van de 6% regeling . Voorwaarden beschreven op het btw attest. Door het voor akkoord ondertekenen van deze offerte/overeenkomst bevestigt de opdrachtgever dat de opdracht hieraan voldoet. Indien de overheid het BTW- tarief wijzigt voor het saldo van de aannemingssom gefactureerd wordt, wordt de prijs van de nog te factureren werkzaamheden overeenkomstig aangepast. Eventuele extra werken die niet vallen onder de afspraken volgens offerte zullen extra gefactureerd worden. Er mag geen enkel bedrag worden ingehouden. De opdrachtgever moet in geval van niet-aanvaarding van de facturen, binnen de 7 dagen zijn bezwaren schriftelijk per aangetekende brief en per e-mail aan de aannemer kenbaar maken. Zo niet zal de opdrachtgever verplicht zijn alsnog de volledige factuur te betalen aan Keustermans Construct bvba. Het toestel plus toebehoren blijven eigendom van Keustermans Construct bvba tot de volledige factuur is voldaan. Indien de factuur niet wordt voldaan voor de aangegeven vervaldatum heeft Keustermans Construct bvba het recht de factuur te verhogen met 5% per week op het bruto bedrag na de vervaldag.
De prijs is geldig voor plaatsingen en werken tot en met de eerste verdieping. Ongeacht acties of afgesproken beursprijzen. Per verdieping vanaf de 1ste mag er een supplement aangerekend worden van €7/verdieping. De klant dient er voor te zorgen er altijd voldoende werkruimte is en parkeerplaats binnen 75 meter van de werf. Bij voorkeur voor de woning met de door de klant geregelde parkeerborden van de gemeente. Parkeerkosten mogen in rekening worden gebracht aan de klant. Wanneer een parkeerplaats niet voorzien is binnen 75 meter van de werf heeft Keustermans Construct het recht de werken te staken en/of op te schorten zonder enige verplichting of kosten aan de opdrachtgever. Eventuele kosten verbonden aan annulering of een extra verplaatsingskost wanneer de parkeerplaats wel voorzien is mag worden aangerekend aan de klant.

Uitvoeringstermijn

Worden niet als werkdagen beschouwd: zaterdagen en zondagen, wettelijke feestdagen, de betaalde jaarlijkse vakantie- en inhaalrustdagen en de dagen waarop het werken wegens het slechte weer of de gevolgen ervan gedurende minstens vier uur onmogelijk is of zou zijn, zoals genoteerd in het dagboek der werken, ondertekend door de opdrachtgever. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant, of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt in dat geval zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. De aannemer is dan niet meer gebonden aan de bedongen uitvoeringstermijn en kan bij een belangrijke duur van de onuitvoerbaarheid der werken een nieuwe prijsverhoging als schadedekking eisen, echter steeds slechts op de waarde van de nog uit te voeren werken.

Meerwerken

Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werken bijkomende werken vraagt, hetzij wijzigende werken hetzij meerwerken, dan heeft de aannemer recht op de verlenging van de uitvoeringstermijn, in verhouding met hun omvang en aard.

Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

Als er binnen de 7 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend en per e-mail worden overgemaakt aan de aannemer, wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn. De aannemer is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de kleur of het design, voor de opdrachtgever een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 7 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer,
Zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. De waarborg dekt evenwel niet: Het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten en materialen; De schade veroorzaakt door overmacht; Een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden; Vorst- of vochtschade veroorzaakt door de klant.

Geschillen

Voor alle geschillen verbonden met of ontstaan uit de goederen en/of diensten van de aannemer en/of uit de door de aannemer geleverde werken, en/of uit het gebruik ervan, alsook met het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst zijn zonder uitzondering en ongeacht of het een juridische of een feitelijke vraag betreft, zijn de volgende bepalingen van toepassing:
De Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde zijn exclusief bevoegd. In het bijzonder is het Vredegerecht van het tweede kanton te Sint-Niklaas bevoegd voor alle materies waarvoor de Vrederechter bevoegd is. Alle leveringen en prestaties zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. De taal van de overeenkomst is Nederlands. Indien de contractanten daarnaast een andere taal gebruiken, heeft de Nederlandse tekst voorrang. De toepassing van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (het Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten.


Bespaar door plaatsing van een Delta waterontharder.
Voor meer informatie vul het contactformulier in en we contacteren u spoedig voor een afspraak.

Offcanvas Menu